Regulamin Sklepu Internetowego www.hamer.sklep.pl

 

Właścicielem sklepu internetowego Hamer – www.hamer.sklep.pl, prowadzącego sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, jest:

Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Daszyńskiego 22

31-534 Kraków

tel. 12 421 90 96

e-mail: krakow@hamer.com.pl

NIP: 676-001-10-47

REGON: 351500618

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637404

 

 1. I.          Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

                1.a)        Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

                1.b)        Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

                1.c)        Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

                1.d)        Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

                1.e)        Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania stanem złożonych przez niego Zamówień, do którego dostęp Klienta możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła;

                  1.f)        Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

                1.g)        Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Klientem;

                1.h)        Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

                  1.i)        Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza;

                  1.j)        Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hamer.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,

                1.k)        Strona/y – Usługodawca i Klient;

                  1.l)        Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie;

               1.m)        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

                1.n)        Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego;

                1.o)        Usługodawca – Hamer Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP: 676-001-10-47, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000637404;

                1.p)        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów, dokonane z chwilą zakończenia czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 II.         Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. W toku składania zamówienia, Klient zobowiązany jest podać swój adres e-mail.
 3. Kontakt Klienta z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:krakow@hamer.com.pl oraz pod numerem telefonu 12 421 90 96.
 4. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: umożliwienia Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość.
 6. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Klientów pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

8.a)           Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

8.b)           Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

8.c)minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta, a w szczególności w celu:

9.a)           utrzymania sesji Klienta,

9.b)           dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz

9.c)tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu

10. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowanie Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

11. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu potwierdzenia otrzymania oferty przez Kupującego w rozumieniu art. 661 § 1 k.c., tj. wraz z zakończeniem kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Zamówienie) – tj. wybranie opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Cena ta nie ulegnie zmianie co do zamówionego Towaru niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

12. Podawana łączna cena to cena zatwierdzana poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – obejmująca cenę towaru, wszelkie podatki oraz inne koszty (w tym przesłania zgodnie z wybraną przez Klienta opcją oraz kosztami pakowania).

 III.        Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

5.a)           korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

5.b)           korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

5.c)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

5.d)           zachowania w poufności Hasła i Loginu;

5.e)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody (licencji) udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient podczas korzystania ze Sklepu dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Klienta), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub linku) przez Klienta formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

8. Klient, który dokonał Rejestracji może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Klienta) w każdym czasie poprzez samodzielne usunięcie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

9. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta.

10. W trakcie Rejestracji Klient dokonuje czynności, na które składa się:

10.a)       potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia

10.b)       wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

10.c)        podanie Loginu, Hasła oraz adresu e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,

10.d)       możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych,

10.e)        możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

10.f)          uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.

11. Wraz z dokonaniem Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Klienta Loginu i Hasła.

12. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do:

12.a)       podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

12.b)       aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta,

12.c)        zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu i Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Klient ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem osobom trzecim swojego Loginu i/lub Hasła.

 IV.       Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy

 1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta z chwilą użycia przycisku o treści „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.hamer.sklep.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Zamówienie), ostatecznie zaś użyć przycisku o treści „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

4.a)           e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierający istotne elementy Zamówienia, w tym łączną cenę;

4.b)           e-mail o tytule „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży” potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, w tym łączną cenę.

5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są to ceny brutto (zawierają podatek VAT). Ostateczna cena, potwierdzana w chwili składania zamówienia – zawiera również koszt przesłania towaru zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją, oraz wszelkie koszty dodatkowe (np. palowania).

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta – faktura VAT. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: gotówką przy odbiorze dostawy lub przelewem bankowym na wskazany rachunek (przedpłata). W przypadku przedpłaty – winna ona nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, pod rygorem przyjęcia, iż Klient od umowy odstąpił. Jeśli Usługodawca przewiduje określony sposób płatności, poinformuje o tym Klienta przed złożeniem Zamówienia.

8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Wysyłka Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile zapłata za towar ma nastąpić za zaliczeniem pocztowym, lub w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedającego, jeśli zapłata następuje przelewem bankowym.

9. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy kurierskiej uzależniony jest od gabarytów zakupionego towaru oraz jego wagi i wynosi:

- dla paczek o wadze do 31 kg i wysyłki za pobraniem 30,00 zł brutto

- dla paczek o wadze do 31 kg i wysyłki zwykłej 22,50 zł brutto

Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy również uzależniony jest od gabarytów zakupionego towaru oraz jego wagi i wynosi:

- dla dostawy na odległość do 100 km przesyłki o wadze do 500 kg 2,46 zł/km

- dla dostawy ponad 100 km lub przesyłki o wadze ponad 500 kg - koszt transportu indywidualnie uzgadniany.

10. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

11. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

12. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu.

13. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia)

14. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 7 dni i zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 b) Regulaminu.

15. Zamówienie może nie zostać zrealizowane w przypadku, gdy towar jest niedostępny w magazynie ani u dostawców Usługodawcy. W powyższych przypadkach, jak również w sytuacji niedostępności części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (częściowa realizacja, rezygnacja z zakupów).

16. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Klientów, pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz niniejszym Regulaminem.

17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

17.a)       uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

17.b)       niekompletności przesyłki lub

17.c)        niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

- Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

V.         Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie się wartości towaru spowodowane korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. W takim wypadku Sprzedający dokonuje zwrotu ceny towaru, odpowiednio pomniejszonej o spadek wartości towaru.

2. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Hamer Polska Sp. z o.o. Sp.k., Al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków przed jego upływem bądź wysłanie w w/w terminie maila. Sprzedawca, niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia, na podany adres e-mail.

3. Odstąpienie następuje przez złożenie „oświadczenia o odstąpieniu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może być złożone także w innej formie, z której będzie jasno wynikać żądanie odstąpienia od zawartej umowy.

4. Wskazany w pkt. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość lub umowy o świadczenie Usług, Umowa jest uważana za niezawartą, zaś strony dokonują zwrotu wzajemnych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia, z tym że Usługodawca gwarantuje zwrot kwoty, równej cenie towaru oraz dodatkowych kosztów (w tym kosztów wysyłki), w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru bądź otrzymania dowodu jego nadania (przesłania) Sprzedającemu przez Klienta. Zwrot dokonywany jest w sposób tożsamy z formą dokonanej przez Klienta płatności.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszt przesłania towaru do Klienta ponosi Usługodawca - jest on zwracany wraz ze świadczeniem głównym (ceną), z tym zastrzeżeniem, iż jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, zwrot kosztów dostawy obejmuje jedynie w/w cenę minimalną.

 VI.       Niezgodność towaru z umową oraz reklamacja Klienta niebędącego Konsumentem

 1. Usługodawca, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, jeśli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jest on zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Reklamację należy wysłać na adres: Hamer Polska Sp. z o.o. Sp.k., Al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków lub doręczyć osobiście. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.

 VII.      Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
 3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
 6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 VIII.     Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.a)           utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;

3.b)           skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

3.c)szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia, nie leżących po stronie Usługodawcy, okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym;

3.d)           brak zachowania w poufności przez Klienta Hasła i Loginu, a w szczególności skutki udostępnienia Hasła i Loginu Podmiotowi trzeciemu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego z powodu skutków działania siły wyższej.

5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Konsumenta.

 IX.       Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. W razie zmiany Regulaminu oraz w przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12. 2014 r.

 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  I.        Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Hamer Polska Sp. z o.o. Sp.k. Al. Daszyńskiego 22, 31‑534 Kraków, e-mail: krakow@hamer.com.p o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.hamer.sklep.pl.

 

W każdym przypadku odstąpienia od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    II.        Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres wskazany wyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów uzależniona będzie od taryfy opłat stosowanej przez wybranego przez Państwa spedytora.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Hamer Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Daszyńskiego 22

31-534 Kraków

e-mail: krakow@hamer.com.pl

 

Ja/My (*)............................................................................. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

– Data odbioru rzeczy:..................................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):..............................................................................................

– Adres konsumenta(-ów):.............................................................................................................

 

 

_____________________________

Data i podpis             

 

(*) – niepotrzebne skreślić