Reklamacje

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

    1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

    2. niekompletności przesyłki lub

    3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia -Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

    4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

    5. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami, z tym, że Klient taki zobowiązany jest podać rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.