1.Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.hamer.sklep.pl (dalej „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca czyli Hamer Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22,31-534 Kraków, NIP: 676-001-10-47, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000637404.

Informujemy, że:

1)administratorem przekazanych danych jest Hamer Polska sp. z o.o. Sp.k., al. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, e-mail krakow@hamer.com.pl, tel. 12 421 90 96;

2)dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy handlowej, a także ewentualnych roszczeń z tej umowy, w związku z realizacją tejże umowy; ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę, dane będą przetwarzane także w celu prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym oraz w celu marketingowym;

3)dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi księgowe, podmiotom zajmującym się dostawą towarów do Klienta oraz dochodzeniem roszczeń;

4)dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres umożliwiających podnoszenie roszczeń w związku z realizacją umowy (typowo dwa lata od dnia wydania towaru dla roszczeń z tytułu rękojmi), a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także przez czas późniejszy (prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym oraz cel marketingowy), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;

5)podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy handlowej, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej umowy i dostawy towaru do Klienta; dodatkowo, w zakresie podania danych dla celów prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym oraz w celu marketingowym – niepodanie tych danych i brak zgody na takie działania będzie skutkował zaniechaniem ich realizacji przez administratora.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) żądania usunięcia Państwa danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

6) żądania przenoszenia danych, 

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.


3.Każdy Użytkownik posiada prawo do kontroli przetwarzania danych o którym mowa w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.Użytkownik ma m.in. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres sklep@hamer.com.pl.

4.Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

a) świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;

b) marketingu usług świadczonych przez Usługodawcę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji;

d) przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

e) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz

f) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu, statystyk dokonanych zakupów);

5. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres sklep@hamer.com.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” l

6. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@hamer.com.pl

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.7. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

9. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

10. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

11. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:

a) dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników;

b) tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.

12. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

13. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

14. Usługodawca stosuje następujące środki techniczne, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: dane osobowe umieszczone są na bezpiecznym serwerze firmy wyspecjalizowanej w świadczeniu usług hostingowych. Maksymalne bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność hostingu profesjonalnego gwarantowane jest zdublowaną architekturą serwerową (dwa centra danych w Polsce), podwójną kopią zapasową (w tym kopie przyrostowe oraz kopie wykonywane w czasie rzeczywistym), a także wielokrotnymi łączami do sieci 10Gbit/s gwarantującymi pełną redundancję. Wirtualizacja jest oparta o najnowsze innowacje z obszaru cloud-computingu.

15. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną to: działanie wirusów oraz innego złośliwego oprogramowania.

16.Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.